Пресметајте ја вашата персонална инфлација

Почетни податоци
Mесечен приход:
Возраст:
Вработеност:
Образование:
Број на членови во фамилијата:
Период на потрошувачка:
Период за споредба: